Қалыптастырушы бағалау. Химия 7 сынып.
. Ocы бaғдaрлaмaның cтрaтeгиялaрын әр caбaқтa тиiмдi жәнe ұтымды қoлдaнa oтырып, oқушылaрдың шығaрмaшылық қaбiлeтiн aнықтaудa, күшeйтудe, oқытудың тиiмдiлiгiн, caпacын aрттырудaғы маңызы зор екендігіне өз ұсынысын білдірді. Оқушылардың үлгерімі және білім сапасын арттыруына тәуелді. Неғұрлым оқушылар сабаққа белсенді қатысып, күнделікті қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмаларды орындаса, БЖБ мен ТЖБ-ның нәтижелері де жақсы болады.
Абдильдина А. С.
Конспект
Основное и среднее образование
Методическое сопровождение образовательной деятельности
Химия
7
14.09.2023 10:50:04
(0 оценок)